Trò chơi sử dụng hệ thống đường xá chân thực thời tam quốc, thế giới trong game là sự kết nối các tòa thành với nhau, các thành trì chỉ cần cùng 1 nước, cùng 1 liên minh là sẽ có đường kết nối với nhau, tấn công 1 thành trì phải có đường thông suốt mới có thể đến được.
Thành trì có đồn trú và tường thành, tiêu diệt đồn trú phòng ngự và phá vỡ tường thành là có thể chiếm lĩnh thành trí đó.
Thành trì NPC do danh tướng phòng thủ, người chơi đánh bại thành trì NPC có thể thu phục được danh tướng.
Quy mô: Quy mô thành trì phân thành: Thủ đô, châu thành, quận, huyện, thành nhỏ
Thiên phú: lãnh địa bên trong thành trì sẽ nhận được thiên phú giúp gia tăng sản lượng
Thu thuế: Thành chủ có thể thu thuế từ tất cả các lãnh địa trong thành trì của mình

Sửa đường: Ảnh hưởng đến thời gian quân đội đi qua thành này

music hot