Nâng cấp trang bị
Tướng lĩnh có thể được trang bị vũ khí, mũ, giáp và ngựa, cường hóa trang bị có thể tăng thuộc tính của tướng từ đó nâng cao lực chiến của người chơi. Một vị tướng hùng mạnh cần 1 thân trang bị hùng mạnh mới có thể thệ hiên khí chất vương giả của người chơi.
1. Tác dụng của trang bị:
Mỗi 1 vị tướng có thể trang bị 4 loại trang bị
Vũ khí: nâng cao lực công kích
Mũ: nâng cao sinh mệnh của quân đội thống lĩnh
Giáp: nâng cao sức phòng ngự
Ngựa: tăng số binh lính mang theo Tăng cho võ tướng
2. Phẩm chất trang bị:
Phổ thông: màu trắng
Tốt:Màu xanh
Ưu tú:Màu hồng
Trác việt:Màu vàng
3. Cách sở hữu trang bị:
Trang bị có thể nhận được thông qua công thành trì, tiêu diệt giặc khăn vàng, bảo rương cùng nhiều phương thức khác
4. Nâng cấp:
Vào Bảo khố
Chọn vật phẩm cần nâng cấp và cường hóa
2.Chi tiết nâng cấp trang bị:
-Đồ phổ thông (*) :

Nguyên liệu cần:
Cấp 0 > cấp 12 : 100% tỷ lệ thành công
Cấp 13 > cấp 15 : Tỷ lệ thành công trung bình
Cấp 15 trở lên : Tỷ lệ thành công thấp và có xác xuất hạ một cấp

-Đồ phẩm chất tốt (**) :
Nguyên liệu cần:

Cấp 0 > cấp 5 : 100% tỷ lệ thành công
Cấp 6 > cấp 12 : Tỷ lệ thành công trung bình
Cấp 12 trở lên : Tỷ lệ thành công thấp và có xác xuất hạ một cấp

-Đồ Quý hiếm (***) :
Nguyên liệu cần:

Cấp 0 > cấp 2 : 100% tỷ lệ thành công
Cấp 3 > cấp 10 : Tỷ lệ thành công trung bình
Cấp 10 trở lên : Tỷ lệ thành công thấp và có xác xuất hạ một cấp

-Đồ Trác Việt (****) :
Nguyên liệu cần:
Cấp 0 > cấp 1 : 100% tỷ lệ thành công
Cấp 2 > cấp 10 : Tỷ lệ thành công thấp
Cấp 10 trở lên : Tỷ lệ thành công thấp và có xác xuất hạ một cấp


Chi tiết nâng cấp thú cưỡi:

-Thú phổ thông(*) :
Nguyên liệu cần:

Cấp 0 > cấp 12 : 100% tỷ lệ thành công
Cấp 13 > cấp 15 : Tỷ lệ thành công trung bình
Cấp 15 trở lên : Tỷ lệ thành công thấp và có xác xuất hạ một cấp
-Thú cưỡi phẩm chất tốt (**) :
Nguyên liệu cần:

Cấp 0 > cấp 5 : 100% tỷ lệ thành công
Cấp 5 > cấp 12 : Tỷ lệ thành công trung bình
Cấp 12 trở lên : Tỷ lệ thành công thấp và có xác xuất hạ một cấp

-Thú cưỡi Quý hiếm (***) :
Nguyên liệu cần:

Cấp 0 > cấp 2 : 100% tỷ lệ thành công
Cấp 3 > cấp 10 : Tỷ lệ thành công trung bình
Cấp 10 trở lên : Tỷ lệ thành công thấp và có xác xuất hạ một cấp

Thú cưỡi Trác Việt (****) :
Nguyên liệu cần:

Cấp 0 > cấp 1 : 100% tỷ lệ thành công
Cấp 2 > cấp 10 : Tỷ lệ thành công thấp
Cấp 10 trở lên : Tỷ lệ thành công thấp và có xác xuất hạ một cấp


music hot