1. Vào giao diện Binh doanh:
- Chiến xa doanh
- Bộ binh doanh
- Cung binh doanh
- Kỵ binh doanh
2. Chọn loại quân cần huấn luyện:

3. Chọn vào chiêu mộ:


music hot